از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعمار استان خراسان شمالی صورت گرفت
در راستای اجرای طرح جهاد روشنایی بازدید و امکان سنجی شرایط منازل مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی جهت راه اندازی نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی با همکاری گروه های جهادی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خراسان شمالی انجام گرفت.
بازدید و بررسی استحکام بنا منازل مددجویان کمیته امداد و بهزیستی جهت نصب نیروگاه های خورشیدی بر روی بام

tax

از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعمار استان خراسان شمالی صورت گرفت
در راستای اجرای طرح جهاد روشنایی بازدید و امکان سنجی شرایط منازل مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی جهت راه اندازی نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی با همکاری گروه های جهادی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خراسان شمالی انجام گرفت.
از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعمار استان خراسان شمالی صورت گرفت
در راستای اجرای طرح جهاد روشنایی بازدید و امکان سنجی شرایط منازل مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی جهت راه اندازی نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی با همکاری گروه های جهادی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خراسان شمالی انجام گرفت.
توسط سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خراسان شمالی صورت گرفت
در راستای اجرای طرح جهاد روشنایی بازدید و امکان سنجی شرایط منازل مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی جهت راه اندازی نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی با همکاری گروه های جهادی سازمان بسیج مهندسین صنعتی و سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خراسان شمالی انجام گرفت.
از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعمار استان خراسان شمالی صورت گرفت
در راستای اجرای طرح جهاد روشنایی بازدید و امکان سنجی شرایط منازل مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی جهت راه اندازی نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی با همکاری گروه های جهادی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خراسان شمالی انجام گرفت.
توسط سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خراسان شمالی صورت گرفت
در راستای اجرای طرح جهاد روشنایی بازدید و امکان سنجی شرایط منازل مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی جهت راه اندازی نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی با همکاری گروه های جهادی سازمان بسیج مهندسین صنعتی و سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خراسان شمالی انجام گرفت.

چند رسانه ای